Algemene verkoopsvoorwaarden

CONTRACTUELE BEPALINGEN ABS NV Versie 2 – 30/08/2013

1. Paritair Comité

Ons personeel is onderworpen aan de normen gesteld door het paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen (nr. 121).

2. Wijzigingen uurregelingen

Onze regioverantwoordelijken regelen de uitvoering van het werk en houden er toezicht op. Wijzigingen in de uurregeling door de klant gewenst, zullen minstens één maand op voorhand meegedeeld worden.

3. Prijzen

Het gebruik van materialen, materieel, machines, en toezichtkosten zijn steeds in de prijs begrepen, tenzij anders aangegeven. Materiaal en machines blijven eigendom van ABS .De levering van water, verwarming en elektriciteit en het lozen van vervuild water is ten laste van de klant. Tenzij anders afgesproken, bevatten onze prijzen geen levering van toiletpapier, handzeep, handdoeken in toiletten, ed.

4. Verhuizing kantoren klant

Bij een mogelijke verhuizing van de kantoren van de klant blijft de huidige contractuele verbintenis gelden. Een mogelijke prijsaanpassing is echter niet uitgesloten.

5. Indexaties

Loonsverhoging, verhoging der sociale lasten of der verzekeringspremies bij wet bepaald, schommeling van de materiaal- en productkosten, door het bevoegd paritair Comité, zullen aanleiding geven de contractprijs met een evenredige som te verhogen ingaande dezelfde datum als officieel wordt vastgesteld, eventueel met terugwerkende kracht. Bij opzeg van het contract door de klant behoudt ABS zich het recht om de hierboven vermelde verhogingen door te rekenen over de maanden die het einde van de opzeggingsperiode voorafgaan, en dit sinds de laatste toegepaste verhoging van de contractprijs.

6. Prijsoffertes en de contractprijs

De prijsoffertes en de contractprijs zijn opgesteld op basis van de normen gekend één maand voor de datum van de offerte. Zij zijn bindend met voorbehoud voor de wijzigingen zoals bepaald in artikel 4. De BTW die ten laste is en blijft van de klant, is in onze prijzen niet inbegrepen. Gevallen van overmacht zoals stakingen, sociale onlusten, atmosferische en andere onvoorziene omstandigheden, schorten onze verplichtingen op zonder een einde te stellen aan het contract.

7. Feestdagen

De voorziene forfaitaire maandsom houdt rekening met de wettelijke betaalde feestdagen waarop het werk eventueel dient opgeschort.

8. Opmerkingen

Een mogelijke klacht over de uitvoering van de werken dient schriftelijk geuit te worden, wil ze ontvankelijk zijn. Deze schriftelijke melding moet binnen 48 uren na de uitvoering gebeuren.

9. Vrijwaring

Daar de uitvoering van de werken plaatsvindt in de lokalen staande onder het beheer van de klant,moet deze instaan voor conformiteit van deze lokalen met de wettelijke en/of reglementaire voorschriften welke de voorwaarden tot tewerkstelling ter plaatse regelen, en ABS vrijwaren tegen aanspraken op grond van bovenvermelde wettelijke en/of reglementaire voorschriften.

10. Verzekering

ABS is gedekt door wetsverzekering, verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering. De klant zal ABS onmiddellijk inlichten omtrent elk schadegeval en/of incident waarvoor hij meent dat ABS aansprakelijk kan worden gehouden.

11. Opzegbaarheid contract

Huidig contract is ten aller tijde wederzijds opzegbaar, mits het respecteren van een opzegperiode van drie maanden, ingaande de eerste dag van de maand volgend. De opzeg dient te gebeuren via een aangetekend schrijven.

12. Personeel

De klant verbindt zich bij opzeg van het contract of anderzijds van het personeel van ABS niet in eigen dienst te zullen overnemen of verder laten werken in het gebouw, gedurende het jaar dat op het einde van de opzeggingstermijn volgt. Indien de klant in strijd is met dit beding, het personeel van ABS in dienst neemt, tussenkomt bij het overnemen of het personeel verder toelaat in het gebouw te werken, zal ABS gerechtigd zijn een schadevergoeding te vorderen lastens de klant, welke forfaitair bepaald wordt op som gelijk aan drie maanden loon van betreffende personeelslid of leden.

13. Opmaak en inbaarheid facturen

De facturen voor de vaste werkzaamheden worden aan het einde van de maand opgemaakt, de overige facturen onmiddellijk bij het beëindigen van het werk. Zij zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

14. Niet of onvolledige betaling

In geval van niet betaling of onvolledige betaling binnen de gestelde termijn zal ten titel van contractuele schadeloosstelling het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10% en een minimum van 25 euro per factuur. er zal tevens een intrest van 1,5% per maand verschuldigd zijn zonder enige voorafgaande ingebrekestelling.

15. Betwisting

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen of het vredegerecht van het kanton Antwerpen bevoegd.